• Home
  • Algemeen financieel beleid

Algemeen financieel beleid

Samenvatting

8 stavaza 08

We blijven financieel behoedzaam manoeuvreren en houden vast aan een sluitende begroting. Het tekort in de Jaarrekening 2015 vormt geen directe aanleiding om het financiële beleid tussentijds bij te stellen of om extra bezuinigingen te treffen. De Najaarsnota 2016 en de Begroting 2017 zijn in dat opzicht de eerstvolgende meetmomenten.

Het inzicht in de kosten van zorgtaken verbetert. Daardoor kunnen we beter sturen en de middelen doelmatig en doeltreffend inzetten. Dat is ook noodzakelijk omdat we in 2016 minder geld van het Rijk krijgen. We blijven sturen op budgettair neutrale uitvoering van de zorgtaken. Die spelregel heeft in 2015 gewerkt. Voor tegenvallers doen we zo nodig een beroep op de nog niet bestede middelen in het sociaal domein uit 2015. Daarnaast blijft de algemene reserve als vangnet beschikbaar.

We hebben de gemeentefondscirculaires uitgewerkt. De aanpassingen pakken voor Assen positief uit. Het verlies van onroerendezaakbelasting-inkomsten door leegstand van bedrijfs- en winkelpanden wordt slechts deels via het gemeentefonds gecompenseerd. We onderzoeken daarnaast andere opties om de derving door leegstand te beperken.

We worden regelmatig geconfronteerd met nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Die vragen extra inzet van medewerkers en middelen. Om voortgang en kwaliteit te borgen lossen we in deze Voorjaarsnota een aantal knelpunten op. Met het management zijn sluitende afspraken gemaakt over de omvang en de haalbaarheid van de bezuinigingen in de bedrijfsvoering.

De reservepositie en de weerstandscapaciteit zijn op peil. Bekende risico’s zijn in de aanloop naar de Voorjaarsnota opnieuw beoordeeld en mogelijke nieuwe risico’s zijn in kaart gebracht.