• Home

Stand van de bezuinigingen

Minderen met Maat

De met ingang van 2015 additioneel in te vullen bezuinigingsopgave is vastgesteld op € 7,3 miljoen en volledig met maatregelen belegd. Daarbij is rekening gehouden met het tijdelijke karakter van de middelen die nodig zijn voor uitvoering van het collegeprogramma. Het totaalpakket bestaat om die reden uit een structureel deel van € 5,8 miljoen en een tijdgebonden deel van € 1,5 miljoen. Het tijdgebonden deel beslaat de periode 2016-2018 en deels 2019. Bij de vaststelling van de begroting 2016 heeft de raad de voor 2016 en 2017 geplande boventrendmatige verhoging van de onroerendezaakbelastingen van jaarlijks 1,5 % met een jaar uitgesteld en doorgeschoven naar 2017 en 2018.

Onderstaande tabel geeft de stand van zaken weer van de nog niet in 2015 structureel afgehechte bezuinigingsmaatregelen uit de bestuursperiode 2011-2014 en de maatregelen uit de bezuinigingsopgave ‘Minderen met Maat’ (bestuursperiode 2015-2018):

8 4 bezuinigingen

Toelichting op afwijkingen in realisatie bezuinigingsopgaven

Wonen, beheer openbare ruimte

Door financiële verplichtingen aan partijen binnen het sociaal domein met betrekking tot de inzet van WSW-medewerkers en MEE-werkers (Alescon en ISD) in het beheer van de openbare ruimte kunnen de voorgenomen bezuinigingen niet volledig gerealiseerd worden. Het terugbrengen van de beeldkwaliteit betekent minder handmatige werkzaamheden en daarmee minder werk voor de betreffende doelgroepen. Het door de bezuinigingen bijgestelde budget is onvoldoende om aan de gemaakte afspraken te voldoen.

Meedoen, aanpassen rolverdeling lokaal jeugdbeleid (Alles-in-één-scholen)

De bezuiniging op de alles-in-één-scholen wordt gerealiseerd door het totale budget voor de Harmonisatie en de ontwikkeling van de alles-in-één-scholen te verminderen met € 150.000. Dit is ook gecommuniceerd aan de partners.

Bedrijfsvoering, anders organiseren

De bezuinigingen 2016 worden volgens plan gerealiseerd. Een groot deel van de benodigde bezuinigingen voor 2017 en volgende jaren is uitgewerkt, realistisch en wordt vanaf 2017 geïmplementeerd. Deze maatregelen hebben geen gevolgen voor de taakuitvoering. Het management stuurt erop om de omvang van frictie bij deze maatregelen zo veel mogelijk te beperken. Bij een aantal maatregelen en ontwikkelingen zijn frictiekosten echter onvermijdelijk. Voor de invulling van de resterende taakstelling ontkomen we er niet aan dat deze de uitvoering van onze taken gaan raken. De verschillende keuzes hierin worden uitgewerkt en meegenomen in de voorstellen bij de begroting 2017.

Vastgoed, diverse projecten budgettair neutraal realiseren

Het centrum voor duurzaamheidseducatie en -communicatie is eind 2015 opgeleverd. In 2016 moet blijken of de maatregelen in verband met de invulling van de taakstelling op de exploitatie haalbaar zijn.

De wielerbaan is in april 2016 opgeleverd. De aan de exploitatie gekoppelde bezuinigingstaakstelling in de vorm van (extra) huurinkomsten zal vanaf de ingebruikname worden gerealiseerd.

Doordat er binnen de gemeentelijke huisvesting nog geen sprake is van inhuizing van de ISD (is later in 2016 gepland) worden nog niet de beoogde huurinkomsten gerealiseerd. Daar staat tegenover dat er extra huurinkomsten zijn in verband met de verhuur van een deel van het stadhuis aan een derde.

Aangezien de onderwijsgebouwen in Kloosterveen en de multifunctionele accommodatie Assen-Oost nog niet zijn opgeleverd of dat de nieuwbouw hiervan nog moet starten, is realisatie van de hieraan gekoppelde bezuinigingsmaatregelen nog niet aan de orde.

De bezuinigingsopgave voor het beheer en schoonhouden van de wijkgebouwen is gekoppeld aan het terugbrengen van het aantal wijkgebouwen. Deze actie wordt in 2016 voortgezet, maar verkoop van vastgoed is wel afhankelijk van het opnamevermogen in de markt.

Met betrekking tot de verhoging van de huuropbrengsten voor sportaccommodaties is in overleg met de sportverenigingen afgesproken om de huurverhoging over een periode van drie jaar te realiseren. In 2016 wordt de verhoging voor het tweede jaar doorgevoerd, waarmee ongeveer twee derde deel van de bezuinigingsopgave is gerealiseerd.

Algemeen financieel beleid, boventrendmatige aanpassing onroerendezaakbelasting (OZB)

De raad heeft de voor 2016 en 2017 geplande boventrendmatige verhoging van de onroerendezaakbelastingen van jaarlijks 1,5 % met een jaar uitgesteld en doorgeschoven naar 2017 en 2018.