• Home

01. Inleiding

De tweede begroting in deze bestuursperiode staat volop in het teken van verandering. Dat heeft alles te maken met onze nieuwe taken in het sociaal domein en de nieuwe bestuursstijl waar wij als college voor kiezen. Wij staan voor een overheid die een stap terug doet en aansluit bij initiatieven van actieve Assenaren. Via onder andere Mijn Buurt Assen zetten zij zich nu al in toenemende mate in voor hun buren en leefomgeving. Deze nieuwe manier van werken vraagt een stevige omslag. In de samenleving, maar zeker ook bij onszelf. 

Stond 2015 nog vooral in het licht van de transitie in het sociaal domein, het komend jaar gaat de aandacht met name uit naar het verder vormgeven van de transformatie. De eigen kracht van onze inwoners en samenleving staat daarbij centraal. Door preventie, algemene voorzieningen, innovatie en een verbeterde integrale toegang willen we die eigen kracht verder activeren. Wij trekken in de transformatie gezamenlijk op met inwoners en aanbieders van zorg en ondersteuning. Dit traject omvat nog de nodige risico’s en onzekerheden, ook financieel. Uitgangspunt blijft om de taken uit te voeren binnen het budget dat het Rijk hiervoor verstrekt. Bij de voorjaarsnota 2016 kunt u een analyse verwachten van de houdbaarheid van dit uitgangspunt. Hoe die analyse er ook uit ziet, voor ons staat voorop dat de meest kwetsbare inwoners op ons kunnen blijven rekenen. 

Met de nieuwe aansluiting van Assen Zuid op de A28 is het eerste FlorijnAs project is klaar. Alle reden om trots op te zijn. Met de uitvoering van de andere FlorijnAs projecten werken we aan een stad die optimaal bereikbaar is en kansen biedt voor economische ontwikkeling. Investeerders herkennen dat en melden zich inmiddels. Zo zou de komst van het Factory Outlet Center alleen al goed zijn voor 500 nieuwe arbeidsplaatsen. Het is nu zaak adequaat in te spelen op die belangstelling. Dat doen we met aantrekkelijke bedrijventerreinen, een actieve benadering van nieuwe en bestaande ondernemers en een goed opgeleide beroepsbevolking. Regionale samenwerking versterkt de economische positie van onze stad. Met het stimuleren van nieuwe technologie dragen we bij aan een innovatief klimaat. De binnenstad blijft een belangrijke motor voor economische ontwikkeling. Wij sluiten zo veel mogelijk aan bij initiatieven van ondernemers en instellingen om de aantrekkingskracht van ons centrum te vergroten. Het succesvolle TT-festival en diverse aansprekende culturele evenementen laten uitstekend zien wat de potentie is van samenwerking tussen ondernemers, instellingen en gemeente.

Volgens de laatste prognoses groeit Assen de komende jaren. Het tempo waarin dat gebeurt is moeilijk te voorspellen. We sluiten aan bij de ontwikkeling van de woningmarkt. Dat betekent dat we bij het ontwikkelen van woningbouw selectiever te werk gaan en het initiatief meer bij marktpartijen laten. Dat doen we in het vertrouwen dat zij volop kansen zien in onze aantrekkelijke woonlocaties zoals Kloosterveen enWoonpark Diepstroeten, Veemarktterrein en Havenkwartier. 

De aantrekkende economie heeft nog nauwelijks zijn weerslag op onze gemeentebegroting. Nog steeds zijn er belangrijke taakstellingen in te vullen om de financiën op de langere termijn op orde te houden. ‘Minderen met maat’ is daarbij de leidraad. Ook zien we ons geconfronteerd met tal van onzekerheden. Onder andere als het gaat om de financiering van onze nieuwe taken in het sociaal domein. Dit vereist zorgvuldige monitoring zodat we tijdig kunnen bijsturen. 

De nieuwe rol van de overheid vraagt de nodige veranderingen binnen onze eigen organisatie. De maatschappelijke opgave is het uitgangspunt. Meebewegen met de samenleving betekent meer flexibiliteit en vaardigheden om hierop snel te kunnen inspelen. Met deze opgave in combinatie met een forse taakstelling op de bedrijfsvoering vragen wij opnieuw het nodige van onze medewerkers. 

Tegelijkertijd bieden we met de nieuwe rol van de organisatie onze medewerkers een inspirerende werkomgeving die een beroep doet op hun talenten.