01. Wonen in Assen

Samenvatting

stavaza 01

Samenvatting

De woningmarkt blijft zich positief ontwikkelen. Eind 2016 worden op basis van de nieuwe Woonvisie prestatieafspraken met woningcorporaties gemaakt. Het is onzeker of de corporaties voldoende investeringsvermogen hebben voor de gemeentelijke ambities. De nieuwe Omgevingswet zal naar verwachting een complexe verandering voor de organisatie betekenen.

De pilot Cityline is medio december 2015 gestart. In 2017 zal naar verwachting het bestek voor het publiek vervoer op de markt komen. De fiets zal een nog belangrijkere rol in het verkeer krijgen.

Door de bezuiniging is de beeldkwaliteit verlaagd. Hierbij is echter onvoldoende rekening gehouden met de afspraken die voor 2016 met de ISD en Alescon zijn gemaakt. Er is budget en werk beschikbaar van circa € 1 miljoen. Om te kunnen voldoen aan die de afspraken is er een aanvullend budget van € 0,5 miljoen nodig.

In januari is door de raad een avond over duurzaamheid georganiseerd. Duurzaamheid heeft veel raakvlakken met andere beleidsdomeinen, daarom onderzoeken we de mogelijkheid om duurzaamheid als overkoepelend beleidsthema te definiëren. In de Woonvisie en in de nota Mobiliteit worden de beleidsdoelstellingen voor duurzaamheid al opgenomen. Er is extra inzet nodig in 2016 voor het project zonneleningen en er komt een vooraankondiging voor extra inzet in 2017. In mei 2016 wordt gestart met het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval.