06. Bedrijfsvoering

Samenvatting

stavaza 06

 

Wat betreft de uitvoering van het programma Bedrijfsvoering liggen we op schema. We voorzien echter wel enkele financiële knelpunten voor 2016 en de jaren erna. Een groot deel van de bezuinigingstaakstelling voor 2017 en volgende jaren is ingevuld zonder dat dit directe gevolgen heeft voor onze taakuitvoering. Hiermee zijn de mogelijkheden in de bedrijfsvoering uitgeput. De invulling van de resterende taakstelling gaat dan ook de uitvoering van onze taken raken.

Ook constateren we dat er in de begroting 2016 nog onvoldoende rekening is gehouden met de kosten van de flexibele schil en dat er minder projectmatige dekking is dan vooraf ingeschat. Er wordt maximaal gestuurd om de nadelige financiële effecten zo veel mogelijk te beperken, maar de verwachting is dat er onvoldoende ruimte zal zijn om deze volledig binnen de bedrijfsvoering op te vangen. Het hiermee gemoeide risicobedrag voor 2016 schatten we op dit moment in op ongeveer € 0,8 miljoen.

De keuzes die we voor de financiële knelpunten maken en de effecten hiervan op de uitvoering van onze taken zullen we verder gaan uitwerken. In de begroting 2017 zullen we met voorstellen komen.